Marika Nestor – Målsökande radioaktiva nuklider för behandling av cancer i huvud-, halsområdet

Vår forskargrupp arbetar för att hitta en effektiv metod för att diagnostisera och behandla cancer i huvud-halsregionen. Vi fokuserar på att utveckla användningen av målsökande radioaktiva nuklider för att lokalisera och behandla spridda tumörer, med målet att förbättra överlevnaden för denna patientgrupp.

I Sverige upptäcks totalt cirka 1000 fall av cancer i munhålan, svalget och strupen varje år. Det är en relativt svårbehandlad form av cancer eftersom den ofta hinner sprida sig och cirka 50 procent av patienterna dör så småningom av sin sjukdom. Strålning och/eller kirurgi är standardbehandlingen för dessa tumörer, men dessa metoder är inte tillräckliga för att hitta eller behandlad spridda cancerceller idag.

Målsökning av tumörer med hjälp av radioaktivt märkta molekyler

Vi har inriktat oss på molekylär målsökning av huvud-halstumörer med hjälp av radioaktivt märkta molekyler. Det är en lovande metod för att selektivt hitta, visualisera och behandla cancerceller som spritt sig i kroppen.

För denna metod behövs dels lämpliga måltavlor hos tumörerna i form av molekyler på tumörcellernas yta, dels passande målsökarmolekyler som kan leta upp måltavlorna. Dessutom behövs radioaktiva nuklider, eller radionuklider som de också kallas, som kan användas för att märka in målsökarmolekylerna. De radioaktivt märkta målsökarmolekylerna får sedan cirkulera i kroppen, och binda till tumörcellerna. Beroende på vilken radionuklid vi har valt kan vi antingen med hjälp av en PET eller SPECT-kamera detektera var målsökarna har ansamlats, och därmed även var tumörcellerna finns i kroppen, eller slå ut tumörcellerna.

Principen för målsökning med radioaktivt inmärkta målsökarmolekyler
En radioaktivt inmärkt substans binder till en målmolekyl som det finns mycket av på tumörceller men som  saknas helt eller bara finns i mycket liten mängd på normala celler. Det gör att radionuklider kommer att  ackumulera på tumörcellerna men inte i normal vävnad.

Identifiering av molekylära måltavlor

En grundförutsättning för målsökning av tumörer är att identifiera lämpliga strukturer på tumörcellerna att målsöka mot. Det optimala är att hitta en struktur med högt uttryck i tumörer och inget eller mycket lågt uttryck i normalvävnad.

Vi studerar därför förekomsten och fördelningen av specifika proteiner på tumörcellernas yta, bland annat olika versioner av proteinet CD44. Vissa av de tumörspecifika proteinerna kan också vara associerade med olika egenskaper hos tumörcellerna, till exempel hur känsliga de är för strålning eller hur aggressiva de är. Detta är en viktig del i en framtida individualiserad cancerbehandling, där patientens tumör kan karakteriseras för dessa proteiner och vägleda behandlingsvalet för den enskilda patienten.

Framställning av målsökarmolekyler

Antikroppar har under lång tid använts för att söka upp målmolekyler på tumörer. Men på grund av sin storlek är de inte optimala att använda för målsökande diagnostik med hjälp av radionuklider. Vi studerar därför hur delar av antikroppar och andra mindre proteiner kan användas för att hitta målmolekyler på tumörceller.

Olika radionuklider och inmärkningsmetoder

Vi utvärderar också hur olika sorters radioaktiva ämnen och olika inmärkningsmetoder kan användas för att märka in målsökarmolekylerna. Beroende på vilken målsökarmolekyl man vill använda kan t.ex. radionuklider med kortare eller längre halveringstid användas. Vi arbetar också med att optimera inmärkningsreaktionerna genom att variera exempelvis pH, tid och temperatur. Det är viktigt att hitta en inmärkningsmetod som är snabb och effektiv men som inte skadar bindningsmöjligheterna för målsökarmolekylen.


Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)