Birgitta Johansson – Vårdforskning i onkologisk vård

Forskningen i gruppen fokuserar på att studera hur cancerpatienter mår under och efter behandling samt hur de upplevt behandlingen och vården. Vi arbetar också med att hitta sätt att förbättra behandlingsresultatet, minska biverkningarna och förbättra patienternas livskvalitet. 

Varje år får cirka 55 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. När de behandlas för sin cancer utsätts de för fysiska biverkningar samtidigt som sjukdomen ofta har psykosociala effekter, som oro och nedstämdhet. Vi medverkar i ett antal projekt med inriktning på förbättrad vård och behandling och minskade fysiska och psykiska
biverkningar.

U-CARE fokuserar på psykosocial ohälsa

I det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE leder Birgitta Johansson arbetet inom vuxenonkologisk vård. Målet är att förbättra omhändertagandet av patienter med cancer som rapporterar oro och nedstämdhet. Vi undersöker nyttan av ett internetbaserat självhjälpsprogram för stegvis vård och jämför bl.a. effekten av det internetbaserade programmet med konventionell vård med avseende på hälsorelaterad livskvalitet, posttraumatisk stress och kostnadseffektivitet.

Kan patientutbildning förbättra resultatet av PET/DT-undersökningar?

Radiologiska undersökningar av patienter med cancer görs för att diagnosticera sjukdomen och följa upp behandlingar. En relativt ny radiologisk undersökning är så kallad PET/DT som kräver att patienterna förbereder sig innan undersökningen. I det här projektet undersöker vi vilken effekt en internetbaserad utbildning har på patienternas kunskaper om PET/DT samt om utbildningen kan bidra till bättre bildkvalitet vid undersökningen. Samtidigt studerar vi om patienterna upplevt stress i samband med PET/DT-undersökningen och hur nöjda de är med informationen och andra aspekter av vården.

Biverkningar på tarmen efter strålbehandling av prostatacancer

I ett annat projekt studerar vi om ett minskat intag av kostfibrer och laktos kan påverka de långsiktiga biverkningarna på tarmen hos män som genomgått strålbehandling mot prostatacancer. I utvärderingen jämförs män som fått kostråd för att minska intaget av olösliga fibrer och laktos med män som fått rådet att fortsätta äta som vanligt med avseende på symtom från tarmen och hälsorelaterad livskvalitet.

Utvärdering av biverkningar och vård vid protonterapi

Under sommaren 2015 började de första patienterna att behandlas med protonterapi vid Skandionkliniken i Uppsala. I samband med det inleddes en studie där vi jämför biverkningar, livskvalitet och upplevelse av vården för patienter som behandlas vid Skandionkliniken jämfört med patienter som får konventionell strålbehandling.

Effekten av fysisk träning under cancerbehandling

Vi deltar också i projektet Phys-Can som utvärderar vilken effekt fysisk träning i samband med cancerbehandling har på trötthet, livskvalitet, humör, biverkningar och sjukdomsutfall.

Phys-Can-projektet har uppmärksammats i ett inslag i SVT.


Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)