Jan Dumanski får forskningsbidrag från Hjärnfonden

2019-06-12

Hjärnfonden har beslutat att tilldela Jan Dumanski 600 000 kronor för ett projekt om kopplingen mellan Alzheimers sjukdom och förlust av Y-kromosomen.

Förlust av Y-kromosomen, LOY (från engelskans Loss Of chromosome Y), i blodet uppkommer hos män när de blir äldre. Jan Dumanskis forskargrupp har tidigare funnit att det finns en ökad risk för Alzheimers sjukdom hos män med högt antal blodceller med LOY. I projektet som nu finansierats kommer forskarna att undersöka om LOY kan användas som en biomarkör för att förutsäga om man löper risk att insjukna i sjukdomen.

Hjärnfonden stöder forskning om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I årets utlysning av medel för forskningsprojekt inkom 273 ansökningar varav 98 har beviljats stöd.
 

Mer information:
Hjärnfonden
Jan Dumanskis forskning