Genetiken viktig för ålder vid sexuell debut och barnafödande

2021-07-08

Ett internationellt forskarlag där Marcel den Hoed har medverkat har identifierat hundratals genetiska varianter som kan kopplas till ålder för sexuell debut och när man fått sitt första barn. Studien visar att en kombination av genetik, sociala faktorer och miljö styr det reproduktiva beteendet och att det också kan kopplas till sjukdomar senare i livet. 

Hos människor påverkas fortplantningen främst av miljön och sociala faktorer men biologi och genetisk bakgrund har också betydelse. Sexuell debut och barnafödande är grundläggande i människans fortplantningsbeteende och kan användas som mått på reproduktionsstart. I en internationell studie som publicerats i tidskriften Nature Human Behaviour har forskarna identifierat 371 genetiska varianter som kan kopplas till det reproduktiva beteendet.

– Vi sökte igenom hela arvsmassan för att hitta samband mellan genetiska varianter och ålder vid sexuell debut och första barnets födelse. Det här är den största studien hittills av det här slaget och den inkluderar information från hundratusentals individer, både kvinnor och män. Baserat på de data vi fick fram kunde vi beräkna att de genetiska varianterna låg bakom 5–6 % av skillnaden i ålder för sexuell debut och barnafödande, vilket är förvånansvärt mycket, säger Marcel den Hoed.

Studien visar att det är en kombination av genetik, sociala faktorer och miljö som resulterar i tidig eller sen reproduktionsstart. Forskarna visste sedan tidigare att socioekonomiska förhållanden och utbildningsnivå kan kopplas till tidpunkten för reproduktionsstart men nu kunde de se att personer som var genetiskt benägna att skjuta upp den sexuella debuten eller första barnafödandet också levde längre och hade bättre hälsa senare i livet.

Det nya fyndet att genetiska faktorer bakom reproduktivt beteende uppvisar ett samband med sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar skulle kunna bidra till bättre kunskap om sjukdomar senare i livet. Forskarna hoppas också att deras studie kan öka förståelsen kring ofrivillig barnlöshet, tonåringars mentala och sexuella hälsa och möjliga behandlingar.

Mer information:
Artikel i Nature Human Behaviour
Marcel den Hoeds forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26