Proteinet serglycin kan kopplas till prognos vid hjärntumör

2017-05-11

En rad faktorer påverkar tillväxten av tumörer och sjukdomsutvecklingen vid cancer, bland annat celler och ämnen som finns runt själva tumörcellerna i en tumör. I en ny studie som letts av Elena Chugunova vid IGP visar forskarna att proteinet serglycin kan kopplas till utvecklingen vid den allvarliga hjärntumörformen gliom och att det skulle kunna användas som en markör för sjukdomsprognos.

En tumör består inte bara av cancerceller, där finns både andra sorters celler och olika substanser runt cellerna som bygger upp en mikromiljö i tumören. Denna mikromiljö medverkar till att tumören kan växa till, undvika att angripas av kroppens immunförsvar och sprida sig. Mycket av den aktuella cancerforskningen riktar därför in sig på att bättre förstå betydelsen av tumörens mikromiljö.

– I den allvarliga hjärntumörformen gliom består tumörens mikromiljö av ett komplext nätverk av olika celltyper, ämnen som cellerna producerar och en så kallad extracellulär matrix av proteiner och sockerarter. Vi har studerat proteinet serglycin, som man tidigare sett förhöjda nivåer av i vissa aggressiva cancerformer, för att se vilken roll det har i gliom, säger Elena Chugunova.

Forskarna gick igenom databaser med information från 540 gliompatienter för att dels se hur mycket serglycin som bildades i tumören, dels hur länge patienterna överlevde. De fann ett tydligt samband mellan produktionen av serglycin och sjukdomsprognos.

– Vi såg att hos patienter med kort överlevnad producerades mer serglycin i tumören än hos de som överlevde längre. Det fanns också ett samband mellan mängden serglycin och tumörgrad. I höggradiga tumörer, det vill säga mer allvarliga former, bildades betydligt mer serglycin än i låggradiga. Det innebär att serglycin skulle kunna fungera som en markör för sjukdomsprognos, säger Elena Chugunova.

En av celltyperna som finns i tumörers mikromiljö är mastceller, en sorts immuncell. IGP-forskarna har tidigare visat att antalet mastceller i tumören kan kopplas till tumörgraden av gliom. Ett vanligt protein i mastceller är serglycin och en hypotes är att serglycin medverkar i interaktionen mellan tumörcellerna och mikromiljön.

– Våra resultat visade på en korrelation mellan antalet mastceller och mängden serglycin i gliomvävnad. Det tyder på att mastcellerna är den huvudsakliga orsaken till den ökade mängden serglycin i tumören. När vi odlade mastceller tillsammans med gliomceller ökade produktionen av serglycin och vi tror att det kan bidra till tillväxten av tumörcellerna. Mer kunskap om mekanismen bakom samverkan mellan tumörcellerna och serglycin och mastceller i tumörens mikromiljö skulle kunna leda till utvecklingen av nya behandlingsmöjligheter för patienter, säger Elena Chugunova.

Studien är ett samarbete med forskare i Uppsala, Umeå, Göteborg och Cardiff i Storbritannien. Resultaten har publicerats i tidskriften Oncotarget.
 

Mer information:
Artikel i Oncotarget
Elena Chugunovas forskning