Lokaliserad immunterapi ny möjlighet att behandla cancer i urinblåsan

2016-12-06

En ny, lovande metod för att behandla cancer är så kallad antikroppsbaserad immunterapi. Tyvärr ger dagens behandlingar med denna metod ofta biverkningar. Nya resultat från IGP visar på ett alternativt sätt att ge behandlingen, som har samma effekt på tumören men med mindre påverkan på andra delar av kroppen.

Antikroppsbaserad immunterapi går ut på att med läkemedel stimulera kroppens egna immunceller att angripa och slå ut tumörcellerna. Det är en metod som börjat användas för att behandla vissa former av spridd cancer, till exempel melanom och blåscancer. En nackdel med sådan behandling är att läkemedlet injiceras i blodbanan så att hela kroppen exponeras, vilket kan medföra besvärliga biverkningar.

En annan strategi skulle kunna vara att ge behandlingen direkt i eller i närheten av tumören, förutsatt att detta ändå leder till den önskade stimuleringen av immuncellerna. I den aktuella studien har en grupp forskare under ledning av Sara Mangsbo vid IGP sett att en lokaliserad immunaktivering i tumörområdet hade lika stor effekt på tumören som då aktiveringen gjordes genom att injiceras i blodet.

– Vi såg att den terapi som vi testade i ett modellsystem för blåscancer kunde stimulera immuncellernas förmåga att hitta och attackera cancercellerna, även om den ges lokalt. Det är mycket lovande resultat eftersom det kan innebära att man inte behöver aktivera hela kroppens immunsvar utan enbart det som är relevant i tumören. På så sätt kan man minska bieffekterna av läkemedlet, säger Sara Mangsbo.

I studien gjordes immunaktiveringen genom att blockera så kallade T-cells-reglerare. Resultaten kompletterar forskarnas tidigare fynd där man testat en annan typ av immunterapi, direkt immunaktiverande antikroppsterapi, och sett att den var överlägsen om den gavs lokalt vid tumören jämfört med att ges i blodbanan.

Förhoppningen är också att immuncellerna, inte läkemedlet i sig, kan leta upp eventuella metastaser och oskadliggöra dem. För att förstå om och hur detta sker krävs mer forskning. Forskarnas resultat bygger på studier i möss och för att bedöma om injektioner i tumören ger färre biverkningar hos patienter jämfört med då läkemedlet ges i blodet behövs även kliniska studier.

Studien är ett samarbete med forskare i Lund och Kanada och har nyligen publicerats i tidskriften European Journal of Immunology.
 

Mer information:
Artikel i European Journal of Immunology
Sara Mangsbos forskning