Genmutation kan kopplas till sämre prognos för lymfompatienter

2016-09-29

Cancer orsakas av genetiska förändringar som gör att cellerna börjar dela sig okontrollerat. För att hitta nya behandlingsmetoder och identifiera patienter som svarar bättre eller sämre på olika behandlingar är det angeläget att identifiera vilka gener som är förändrade i tumören. I en ny studie från IGP har forskarna hittat en koppling mellan en genmutation och sämre prognos vid en viss typ av lymfom.

Lymfom är tumörsjukdomar som utgår från lymfsystemet. Det finns många olika former av lymfom där vissa är mycket aggressiva medan andra kan växa långsamt och ge få, om ens några, symptom.

Vid lymfom, som vid andra cancerformer, försöker forskarna identifiera genetiska förändringar som kan ligga bakom uppkomsten av sjukdomen eller påverka sjukdomsförloppet. Richard Rosenquists forskargrupp vid IGP har tidigare upptäckt att mutationer i NFKBIE-genen är vanligare hos patienter med en mer aggressiv form av tumörformen kronisk lymfatisk leukemi. Tillsammans med kollegor från flera andra länder har forskargruppen nu i undersökt 1460 patienter med olika former av lymfom.

– Vi såg att mutationer i NFKBIE var vanligt vid två former, primärt mediastinalt B-cellslymfom (PMBL) och Hodgkinlymfom. För PMBL-patienter med NFKBIE-mutationer kunde vi också se att det var vanligare att de inte svarade på behandling och hade sämre sjukdomsutfall än patienter som inte hade några sådana mutationer, säger Larry Mansouri, forskare vid IGP och försteförfattare till artikeln där studien presenteras.

Sammanfattningsvis visar de nya resultaten att mutationer i NFKBIE är en genetisk förändring som förekommer i flera typer av lymfom och att de skulle kunna användas som en markör för sämre prognos vid PMBL.

Resultaten har publicerats i tidskriften Blood.


Mer information:
Artikel i Blood
Richard Rosenquists och Larry Mansouris forskning