Molekylär hematologi – kronisk lymfatisk leukemi

Vi arbetar i ett translationellt forskningsprojekt kring kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Vårt mål är att bättre förstå hur sjukdomen utvecklas, att förbättra möjligheterna att diagnostisera nya undergrupper och göra prognosbedömningar för den enskilde patienten samt att ta fram nya behandlingsstrategier vid KLL.

KLL är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna i västvärlden. Sjukdomen är biologiskt och kliniskt heterogen och har ett skiftande förlopp. Många patienter överlever under många år utan behandling, medan andra dör av sjukdomen trots behandling. KLL är vanligare hos män än hos kvinnor och medianåldern vid diagnos är ca 70 år.

Idag används två stadieindelningar (Rai och Binet) för att bedöma prognosen för KLL-patienter men möjligheten att på ett tidigt stadium förutsäga det kliniska förloppet är begränsad. Sjukdomen är fortfarande obotlig men nya behandlingsmetoder som bygger på användningen av antikroppar/målriktad terapi verkar lovande.

Under senare år har nya molekylära markörer tagits fram som gör att sjukdomen kan delas in i olika undergrupper. Två av de viktigaste nya markörerna är IGHV-mutationsstatus och förekomst av återkommande genetiska avvikelser som idag används som prognostiska verktyg vid KLL.


Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)
 

foto: mikroskopibild av celler vid KLL