Mats Hellström – Reglering av blodkärlsnybildning

Mer kunskap om hur blodkärlsnybildning regleras kan leda till nya eller förbättrade sjukdomsbehandlingar.

Under senare tid har forskare klarlagt hur viktig nybildningen av blodkärl är för olika sjukdomar. Trots det finns ännu inte tillräckligt med kunskap om de specifika signalvägar som reglerar blodkärlsnybildning och endast ett fåtal mediciner som riktar sig mot just den processen har hittills utvecklats.

Vår forskning fokuserar på att hitta signalkomponenter som är specifika för endotelceller, de celler som täcker insidan av blodkärlen. Vi har identifierat flera möjliga kandidater och en av dessa, kallad paladin, har vi studerat mer utförligt. Vi har bland annat kunnat visa att möss som saknar paladin har förändrade blodkärl i ögats näthinna och vi undersöker vilken roll paladin har för utvecklingen av tumörer. Paladin hör till en grupp proteiner som ofta är inblandade i cellsignalering. Vi hoppas att våra resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur signaleringen vid blodkärlsnybildning i tumörer går till.
 

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)