Marcel den Hoed får forskartjänst från Hjärt-Lungfonden

2018-01-24

Marcel den Hoed har tilldelats en treårig forskartjänst från Hjärt-Lungfonden. Tjänsten gör att Marcel den Hoed och hans grupp kan fortsätta med sina studier av genetiken bakom hjärtkärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

Hjärtkärlsjukdomar ligger bakom de flesta dödsfallen i Sverige och världen och det finns ett stort behov av nya läkemedel för att förebygga och behandla sjukdomarna. Storskaliga genetiska studier på människa har identifierat hundratals regioner i arvsmassan som visar på ett samband med antingen risken för hjärtkärlsjukdomar eller till de riskfaktorer som brukar kopplas till hjärtkärlsjukdomar, exempelvis högt blodtryck och diabetes.

Men kunskapen om de sjukdomsorsakande generna och mekanismerna för hur de påverkar sjukdomsrisken fortfarande begränsad. För att öka förståelsen av sjukdomsprocessen och ta fram nya målmolekyler för behandling är det nödvändigt att identifiera och karaktärisera de sjukdomsorsakande generna.

    Marcel den Hoed

Marcel den Hoed och hans grupp har utvecklat en metod där zebrafisklarver används för storskalig och bildbaserad karaktärisering av gener. Tjänsten som Marcel den Hoed har fått gör att de under de kommande tre åren kan karaktärisera ett stort antal gener som tros ha betydelse för hjärtkärlsjukdomar eller deras riskfaktorer.
 

Pressmeddelande Hjärt-Lungfonden
För mer information om projektet, se webbnotisen på engelska.
Läs mer om Marcel den Hoeds forskning